Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-526-7/16 od 14,02.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 94. sjednici, održanoj 03.03.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prije pravosnažnosti rješenja o ekspro­prijaciji, broj: 12-31-3268/12-347 od 18.11.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č.n.p. br. 1606/2 zv. "Bašča", u naravi njiva III klase površine 319 m2 upisana u posjedovni list 387 k.o. D. Gračanica na ime Kos (Huse) Husein sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru odgovara parcela k.č.s.p. br. 7/4 istog naziva, kulture i klase, u površini od 319 m2, upisana u zk. uložak 1005 k.o. Gračanica kao zemljišnoknjižno vlasništvo Talam r. Kos Nezire sa djelom 1/12 i dr.,
- k.č.n.p. br. 1607/2 zv. "Bašča", u naravi njiva III klase površine 727 m2 upisana u posjedovni list 387 k.o. D. Gračanica na ime Kos (Huse) Husein sa
dijelom 1/1; kojoj po starom premjeru odgovara parcela k.č.s.p. br. 8/1 istog naziva, kulture i klase, u površini od 727 m2, upisana u zk. uložak 2524 k.o.
Gračanica kao zemljišnoknjižno vlasništvo Talam r. Kos Nezire sa djelom 1/12 i dr..
a obje parcele stvarno vlasništvo Kos (Huse) Husein iz Zenice sa dijelom 1/1.    
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno ekspro-prisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-23 8/2017
03. marta/ožujka 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.