Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 94. sjednici, održanoj 03.03.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
ANTIKORUPCIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/16), u točki 1. u podtočki 1., riječi: "Suvad Osmanagić", zamjenjuju se riječima "Sead Lisak", a u podtočki 6., riječi: "Amra Đendušić" zamjenjuju se riječima: "Dijana Smailagić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 331/2017
03. ožujka 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.