Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenova­njima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bos­ne i Hercegovine, na 94. sjednici, održanoj 03.03.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA
IZBORA I IMENOVANJA ČLANOVA NADZORNOG
ODBORA JP "FILMSKI CENTAR SARAJEVO" D.O.O.
SARAJEVO

 

I

 

U točki I Rješenja o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora JP "Filmski Centar .Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, V broj 94/2017 ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/17), u točki 1. riječi: "Arnra Đendušić" zamjenjuju se riječima: "Širaza Brka".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 330/2017
03. ožujka 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.