Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", brj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u. vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce govine, na 94. sjednici, održanoj 03.03.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "FILMSKI
CENTAR SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

U tački I Rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, V broj 94/2011 ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/17), u tački l. riječi: "Amra Đendušić" zamjenjuju se riječima: "Širaza Brka".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 330/2017
03. marta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.