Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 92. sjednici, održanoj 23.02.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE
ZA IZRADU PREDNACRTA ZAKONA O SLOBODNIM
ZONAMA

 

I

 

Za članove interresorne-radne skupine za izradu prednacrta Zakona o slobodnim zonama imenuju se:
1.     Amra Vučijak, Federalno ministarstvo trgovine, predsjednik
2.     Goran Miraščič, Ured Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član
3.     Sabina Bezdrob, Federalno ministarstvo financija, član
4.     Ivan Topić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član
5.     Senad Zekić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član
6.     Sead Džiho, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član
7.     Kasema Ćatović, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član
8.     Mia Marjanović, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, član

 

II

 

Zadatak Radne skupine je da izradi radni tekst Zakona iz točke I ovog rješenja, te isti dostavi Federalnom ministarstvu trgovine, na daljnji postupak.

 

III

 

Zadatak iz točke II ovog rješenja Radna skupina je dužna izvršiti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 280/2017
23. veljače 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.