Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene.novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Visoko putem Općinskog pravobranilaštva Općine Visoko, broj: U-01/2017 od 18.01.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 91. sjednici, održanoj 16.02.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, stambeno-komunaine poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 03/2-31-1-3/16 od 01.12.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 693/2 zv. "Trapovi", po kulturi njiva III klase, ukupne površine 338 m2 k.o. Alaudin, upisana sa pravom suvlasništva u korist Baković (Rasim) Enise sa dijelom 1/5, Mujanović (Rasim) Fuada sa dijelom 1/5, Mujanović (Rasim) Šefke sa dijelom 1/5, Mujanović (Rasim) Suada sa dijelom 1/5 i Begić (Rasim) Sabahete sa dijelom 1/5.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Općine Visoko osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1471/2016
16. februara/veljače 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.