Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH do.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-780-6/16 od 16.01.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prij'e pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 91. sjednici, održanoj 16.02.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prije pravosnažnosti rješenja o ekspro­prijaciji, broj: 12-31-3268/12-377a od 10.31.2016. godine, i to na parceli:
- k.č.n.p. br. 1490/5 zv. "Rujevci", u naravi njiva IV klase površine 104 m2 upisana u posjedovni list 737 k.o. D. Gračanica na ime Udovčić (Stipe) Nikola sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru odgovara parcela k.č.s.p. br. 61/352 istog naziva, kulture i klase, u površini od 104 m2, upisana u zk. uložak 1577 k.o. Gračanica kao zemljišnoknjižno i stvarao vlasništvo Udovčić (Nikole) Mirko iz SR Njemačke sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-90/2017
16. februara/veljače 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.