Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (3) Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10), na prijedlog federalne ministrice finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici, održanoj 10.02.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA
NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Za ravnatelja Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine, imenuje se Dinko Musulin.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 204/2017
10. veljače 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.