Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici, održanoj 10.02.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PREDNACRTA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU

 

I

 

Radna skupina za izradu Prednacrta zakona o javnom okupljanju, imenuje se u sljedećem sastavu, i to:
1)     Zijad Hodžić, Federalna uprava policije, predsjednik;
2)     Juro Jakočić, Federalna uprava policije, član;
3)     Mersudin Šećerović, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, član;
4)     Alija Jašarević, Komora agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, član;
5)     Nihad Hodžić, Nogometni/Fudbalski savez BiH, član;
6)     Miralem Muslić, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, član;
7)     Ljuban Frljić, Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanski kanton, član;
8)     Silvio Pehar, Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanski kanton, član.

 

II

 

Zadatak Radne skupine iz točke I ovog rješenja je da izradi Prednacrt zakona o javnom okupljanju sukladno Inicijativi Kluba izaslanika bošnjačkog naroda Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
Radna skupina će Prednacrt zakona o javnom okupljanju dostaviti Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova.

 

III

 

Administrativnu i tehničku potporu Radnoj skupini pružit će Federalno ministarstvo unutarnjih poslova.

 

IV

 

Predsjednik i članovi Radne skupine ostvaruju pravo na riaknadu za rad u Radnoj skupini sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Rok za obavljanje poslova i zadataka Radne skupine je 30.04.2017. godine.

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 181/2017
10. veljače 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.