Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 90. sjednici, održanoj 10.02.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
PREDNACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA I
NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM
PRIREDBAMA

 

I

 

Radna grupa za izradu Prednacrta zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, imenuje se u sljedećem sastavu, i to:
1)     Branislav Crnogorac, Federalno ministarstvo unutraš­njih poslova, predsjednik;
2)     Malik Krivić, Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, član;
3)     Mensud Cibra, Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, član;
4)     Nihad Hodžić, Nogometni/Fudbalski savez BiH, član;
5)     Mustafa Bešić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, član;
6)     Ljuban Frljić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanski kanton, član;
7)     Edin Čelik, Federalna uprava policije, član;
8)     Silvio Pehar, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanski kanton, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da izradi Prednacrt zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u skladu sa Inicijativom Kluba delegata bošnjačkog naroda Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
Radna grupa će Prednacrt zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama dostaviti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

 

III

 

Administrativnu i tehničku pomoć Radnoj grupi pružit će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

 

IV

 

Predsjednik i članovi Radne grupe ostvaruju pravo na naknadu za rad u Radnoj grupi u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Herecgovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Rok za obavljanje poslova i zadataka Radne grupe je 30.04.2017. godine.

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 180/2017
10. februara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.