Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 164. stav (3) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA
SAVJETODAVNOG VIJEĆA VODNOG PODRUČJA
RIJEKE SAVE

 

I

 

Ovim rješenjem osniva se Savjetodavno vijeće Vodnog područja rijeke Save Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vijeće) i imenuju sljedeći članovi:
1.     Alma Imamović - član, Federalno ministarstvo poljo­privrede, vodoprivrede i šumarstva,
2.     Mirjana Kovač - član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
3.     Aida Vilić-Svraka - član, Federalno ministarstvo zdravstva,
4.     Josip Nikolić - član, Federalno ministarstvo prostor­nog uređenja,
5.     Darko Pranjić - član, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
6.     Senad Tutić - član, Unsko-sanski kanton,
7.     Zrinka Bilušić - član, Posavski kanton,
8.     Eldina Mulić, - član, Tuzlanski kanton,
9.     Senada Dizdar, - član, Zeničko-dobojski kanton,
10.   Medžida Raščić - član, Bosansko-podrinjski kanton,
11.   Abdulah Burek - član, Srednjobosanski kanton,
12.   Nedzad Mekić - član, Kanton Sarajevo,
13.   Draško Dolić - član,Kanton 10,
14.   Muamera Srna - član, KJKP ViK, Sarajevo,
15.   Amir Delić-član, KJKP ViK, Tuzla,
16.   Ekrem Kahriman - član, KJKP ViK, Zenica,
17.   Husein Eminović - član, KJKP Bašbunar, Travnik,
18.   Vlado Franjić - član, JP Vodovod, Bihać,
19.   Tomislav Vrdoljak - član, JKP "Komunalno", Livno,
20.   Sadik Silajdžić - član, JKP "6. Mart" Goražde,
21.   Vidan Vidović - član, JP "Vodovod i odvodnja" Orašje,
22.   Amela Ćerić - član, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo,
23.   Ivanka Barić - član, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar,
24.   dr. sci. Suvada Jusić - član, Građevinski fakultet u Sarajevu,
25.   dr. sci. Amra Odobašić - član, Tehnološki fakultet u Tuzli,
26.   dr. sci. Šefket Goletić - član, Mašinski fakultet u Zenici,
27.   Rijad Tikveša - član, Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja "Ekotim", Sarajevo,
28.   Elmir Šehić - član, Udruženje građana "Prijatelji prirode - Eko Element", Bugojno,
29.   dr. sci. Vildana Alibabić - član, Ekološka koalicija unskog sliva "Ekus" Bihać,
30.   Darko Tišma - član, "Centar za razvoj i podršku" Tuzla,
31.   Nizar Zaćiragić - član "BeEco", Udruženje građana za unapređenje i zaštitu prirodnog okruženja, Sarajevo.

 

II

 

Uloga i zadaci Vijeća utvrđeni su članom 165. Zakona o vodama, prema kojem Vijeće obavlja sljedeće:
1.     učestvuje u pripremi nacrta plana upravljanja vodama i strategije upravljanja vodama;
2.     razmatra i daje mišljenje o strateškim dokumentima iz nadležnosti drugih federalnih i kantonalnih ministarstava koja se odnose na upravljanje vodama i obrnuto;
3.     razmatra i daje mišljenje o pitanjima od interesa za riječni bazen ili podsliv u sklopu vodnog područja, a koje se tiče međuentitetske saradnje;
4.     razmatra i daje mišljenje o pitanjima od interesa za vodno područje koja se odnose na korištenje ili zaštitu voda;
5.razmatra i daje mišljenje o pitanjima upravljanja vodama koja su od značaja za međuentitetsku saradnju, za Bosnu i Hercegovinu u cjelini i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine;
6.     daje mišljenje na sva pitanja koja se odnose na vode, a koja od Vijeća zatraži Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ili vlade kantona;
7.     predlaže Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Agenciji za vodno područje rijeke Save studijske i/ili istražne radove koji se odnose na pitanja upravljanja vodama na vodnom području.

 

III

 

Vijeće će izvršiti izbor predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg iz reda članova vijeća na svojoj prvoj sjednici, a njihov mandat utvrđuje se Poslovnikom o radu.
Prvom konstituirajućom sjednicom će predsjedavati predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

IV

 

Vijeće će donijeti Poslovnik o radu u roku od 60 dana od dana donošenja ovoga rješenja.

 

V

 

Članovi Vijeća imenuju se na period od četiri (4) godine.

 

VI

 

Troškovi rada Vijeća finansiraju se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Odlukom o vrsti i visini troškova rada savjetodavnih vijeća vodnih područja ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/09).

 

VII

 

Administrativne, organizacione, tehničke i druge poslove za potrebe rada Vijeća obavlja "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo.

 

VIII

 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja rijeke Save ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/09).

 

IX

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 18/2017
13. januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.