Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 342. stavak (3) Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici, održanoj 03.02.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DAVANJU NALOGA ZA UPIS PRAVA VLASNIŠTVA NA ZEMLJIŠTU BIVŠE VOJARNE "SAFET HADŽIĆ"

 

I

 

Nalaže se Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu da u zk. ul. 55, K.O. SP_Sarajevo-Mahala XCIII, u "B" listu, pod rednim brojem 2. izvrši brisanje Državnog sekretarijata za poslove narodne odbrane FNRJ, te da izvrši upis prava vlasništva na neperspektivnoj vojnoj lokaciji bivše vojarne "Safet Hadžić" (raniji naziv vojarna "Jajce"), koja se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. 51, površine 8508 m2, po kulturi kuća, kućište i dvorište, i k.č. 52, površine 304 m2, po kulturi zidine kaštela, upisane u zk. ul. 55, K.O. SPJSarajevo-Mahala XCIII, u korist Federacije Bosne i Hercegovine sa 1/1 dijela.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 142/2017
03. veljače 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.