Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 342. stav (3) Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici, održanoj 03.02.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DAVANJU NALOGA ZA UPIS PRAVA VLASNIŠTVA NA ZEMLJIŠTU BIVŠE KASARNE "SAFET HADŽIĆ"

 

I

 

Nalaže se Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu da u zk. ul. 55, K.O. SP_Sarajevo-Mahala XCIII, u "B" listu, pod rednim brojem 2. izvrši brisanje Državnog sekretarijata za poslove narodne odbrane FNRJ, te da izvrši upis prava vlasništva na neperspektivnoj vojnoj lokaciji bivše kasarne "Safet Hadžić" (raniji naziv kasarna "Jajce"), koja se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. 51, površine 8508 m2, po kulturi kuća, kućište i dvorište, i k.č. 52, površine 304 m2, po kulturi zidine kaštela, upisane u zk. ul. 55, K.O. SPJSarajevo-Mahala XCIII, u korist Federacije Bosne i Hercegovine sa 1/1 dijela.

 

II

 

Ovo rješenje  stupa na snagu narednog dana od dana javljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 142/2017
03 . februara 20 1 7. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.