Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-5656-10/15 od 05.01.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 27.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-91-3 od 05.12.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1298/3 zv. "Bodenik Sefe-rovina", u naravi šuma IV klase površine 1.173 m2, upisana u posjedovni list 115 k.o. Dretelj kao posjed Matić (Ante) Boško iz Trebižata sa dijelom 3/4 i Matić (Filipa) Ljubo iz Trebižata sa dijelom 1/4, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 570/9 zv. "Ograda Bodenik", u naravi pašnjak površine 1.173 m2, upisana u zk. uložak 323 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Matić (pok. Ante) Marko sa dijelom 1/6 i dr., a stvarno vlasništvo Matić (Ante) Boško zv. Bozo iz Trebižata sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-27-1/2017
27. siječnja/januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.