Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-5655-12/15 od 05.01.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 27.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-92-3 od 05.12.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1299/5 zv. "Seferovina", u naravi šuma III klase površine 707 m2, upisana u posjedovni list 116 k.o. Dretelj kao posjed Matić (Ante) Božo iz Trebižata, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 570/7 zv. "Seferovina Bodenik", u naravi pašnjak površine 707 m2, upisana u zk. uložak 326 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Matić (pok. Ante) Marko sa dijelom 1/12 i dr.,
- k.č. br. 1299/6 zv. "Seferovina", u naravi šuma III klase površine 240 m2, upisana u posjedovni list 116 k.o. Dretelj kao posjed Matić (Ante) Božo iz Trebižata, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 570/12 zv. "Seferovina Bodenik", u naravi pašnjak površine 240 m2, upisana u zk. uložak 391 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Matić (pok. Ante) Marko sa dijelom 1/12 i dr.,
- k.č. br. 1300/2 zv. "Seferovina", u naravi šuma III klase površine 48 m2, upisana u posjedovni list 116 k.o. Dretelj kao posjed Matić (Ante) Bozo iz Trebižata, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 570/11 zv. "Seferovina Bodenik", u naravi pašnjak površine 48 m2, upisana u zk. uložak 391 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Matić (pok. Ante) Marko sa dijelom 1/12 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo Matić (Ante) Boško zv. Bozo iz Trebižata sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-27/2017
27. siječnja/januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.