Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 27.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U RADNU
GRUPU ZA IZRADU STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE I
PRIVLAČENJE DIREKTNIH STRANIH ULAGANJA U
BiH 2016-2020

 

I

 

Imenuje se Miralem Alić, savjetnik federalnog ministra trgovine za ekonomska pitanja, za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Strategije za unapređenje i privlačenje direktnih stranih ulaganja u BiH 2016 -2020.

 

II

 

Za izvršene poslove iz tačke I ovog rješenja, imenovanom pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), a naknada će se isplatiti iz sredstava organa iz kojeg je predstavnik delegiran.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 111/2017
27. januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.