Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a sukladno članku 65. stavak (4) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 -Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 07.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

 

1.     PERO MATIJEVIĆ, imenuje se za člana Odbora državne službe za žalbe na razdoblje od četiri godine.
2.     Sukladno članku 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Služ­bene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), radno mjesto člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine razvrstano je u III platni razred to se osnovna mjesečna plaća člana Odbora državne službe za žalbe utvrđuje prema sljedećim elementima:
- Koeficijent u vrijednosti 5,70 umnožen sa jedinstve­nom osnovicom koja se utvrđuje sukladno članku 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- Iznos alineje 1. ove točke uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu mirovinskog staža, a najviše do 20%.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1776/2017
07. prosinca 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.