Na osnovu člana 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14) i čl. 2. i 29. Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine, sekretar VIad,e Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJE STALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U 2016. GODINI

 

1.     Imenuje se Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1.     Omer Popara, predsjednik
2.     Edis Voljevica, član
3.     Mirela Eljšan, član

2.     Zadatak Komisije je da uništi stalna sredstva i sitni inventar, koji se otpisuje zbog nemogućnosti korištenja u obavljanju djelatnosti, neispravnosti, dotrajalosti, neekonomičnosti opravke, kao i tehnološke prevaziđenosti, a prema spisku stalnih sredstava i sitnog inventara za otpis u skladu sa Rješenjem o rashodovanju stalnih sredstava i sitnog inventara broj 09-02-360/2016 od 13.01.2017. godine, o čemu će se sačiniti Zapisnik i dostaviti Centralnoj komisiji za popis i sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Nakon izvršenog zadatka Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara je dužna dostaviti Izvještaj o radu sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
4.     Za rad i angažovanje članova Komisije na navedenim poslovima isplatit će se novčana naknada u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10) i čl. 8. i 9. stav 5. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14, 77/14,97/14158/15).
5.     Visina naknade odredit će se posebnim rješenjem.
6.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 09-02-360/2016
13. januara/siječnja 2017.
Sarajevo

godine Sekretar Vlade
Mr. sc. Edita Kalajdzić, s. r.