Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 13. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07), a u svezi sa člankom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno­vanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 27.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA INSTITUTA
ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG
STANJA

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u sastavu:

1.     Adnan Efendić, predsjednik,
2.     Darislav Paponja, član i
3.     Asja Gojačić, član.

 

II

 

Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja imenuje se na period od četiri godine.

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 98/2017
27. siječnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.