Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi s članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. sjednici, održanoj 23.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine, privremeno se imenuju:
1.     Samira Demirović, predsjednica
2.     Adnan Hadžimuratović, član
3.     Anita Lukenda, član

 

II

 

Zadaci privremenog Upravnog odbora su priprema akata potrebnih za upis, te upis Fondacije u Registar fondacija Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Privremeni predsjednik i članovi Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se na period od najviše 90 dana, odnosno do okončanjs konkursne procedure za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbanm Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1742/2017
21. decembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.