Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br.-70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste. Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-416-13/17 od 08.11.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj 06-33-5469/16-103-2 od 12.04.2017. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2/2 zv. "Zasjek", u naravi šuma III klase površine 2.773 m2, upisana u posjedovni list 158 k.o. - Stanojevići kao posjed Šuta (Alije) Salko iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1/9 zv. "Izasjek", u naravi šuma površine 2.773 m2, upisana u zk. uložak 146 k.o. Stanojevići kao suvlasništvo Crnalić (ž. Omera) Hatidža r. Rahimić sa dijelom 1/8 i dr., a stvarno vlasništvo Šuta (Salke) Osman iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/4, Sabfjić (Salke) Šamija iz Lokava - Čapljina sa dijelom 1/4, Tule (Salke) Ramiza iz Blagaja - Podgrađe, Mostar sa dijeiom 1/4, i Šuta (Salke) Mustafa iz Mostara sa dijelom 1/4.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenib nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1312/2017
14. prosinca/decembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.