Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-261-9 16 od 31.10.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko- pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj 06-33-5469/16-9-2 od 14.06.2017. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2028/3 zv. "Podvornica", u naravi njiva V klase površine 216 m2, upisana u posjedovni list 26 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Buntić Kata iz Sarajeva sa dijelom 1/4, Buntić (Mirka) Ilija iz Dubrovnika sa dijelom 1/4, Buntić (Mirka) Vlatko iz Splita sa dijelom 1/4 i Buntić-Klemo Emilija iz Sarajeva sa dijelom 1/4, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 544/12 zv. "Podvornica", u naravi njiva površine 216 m2, upisana u zLuložak 613 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Buntić (pok. Lovre) Jozo sa dijelom 1/6 i dr.,
- k.č. br. 2029/3 zv. "Podvornica", u naravi pašnjak II klase površine 25 m2, upisana u posjedovni list 26 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Buntić Kata iz Sarajeva sa dijelom 1/4, Buntić (Mirka) Ilija iz Dubrovnika sa dijelom 1/4, Buntić (Mirka) Vlatko iz Splita sa dijelom 1/4 i Buntić-Klemo Emilija iz Sarajeva sa dijelom 1/4, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 544/13 zv. "Podvornica", u naravi pašnjak površine 25 m2, upisana u zk.uložak 613 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Buntić (pok. Lovre) Jozo sa dijelom 1/6 i dr.,
a obje parcele stvarno vlasništvo Buntić (Mirka) Kata iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/4, Bunttć (kći Pere, ud. Vlatka) Lucija iz Podstrane - Split, R. Hrvatska, sa dijelom 1/4, Buntić-Klemo (Mirka) Emilija iz Sarajeva sa dijelom 1/4, Vranić r. Buntić (Ilije) Mira iz Nove Mokošice - Dubrovnik, R. Hrvatska, sa dijelom 1/8, Buntić (pok. Miroslava) Ilija iz Mokošice - Dubrovnik, R. Hrvatska, sa dijelom 1/16 i Buntić (pok. Miroslava) Miro iz Mokošice - Dubrovnik, R. Hrvatska sa dijelom 1/16.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenib nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH"..

 

Broj 03-31-1254/2017
14. prosinca/decembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.