Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4143-8/17 od 19.10.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštcnih rješenjem Odjela za fmansije i nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za fmansije i nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj UPI-05/2-33-4428/17-12 od 29.09.2017. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 323/2 (nova k.č. br. 1553/2) nastala cijepanjem od k.č. br. 323 (l 553), površine 647 m2, upisana u zk. uložak 184 k.o. Pijesci, posjedovni list 106 k.o. Pijesci, zemljišnoknjižno vlasništvo Tojaga (Salih) Huma sa dijelom 1/20 i još 16 uknjiženih suvlasnika, a posjed i stvarno vlasništvo Sabljić (Omer) Alija sa
dijelom 1/3, Sabljić (Omer) Hadže sa dijelom 1/3, Ćupina (Ševko) Samira sa dijelom 1/9, Ćupina (Ševko) Nermina sa dijelom 1/9 i Ćupina (Ševko) Hasan sa dijelom 1/9,
- k.č. br. 324/2 (nova k.č. br. 1552/2) nastala cijepanjem od k.č. br. 324 (1552), površine 159 m2. upisana u zk. uložak 184 k.o. Pijesci, posjedovni list 106 k.o. Pijesci, zemljišnoknjižno vlasništvo Tojaga (Salih) Huma sa dijelom 1/20 i još 16 uknjiženih suvlasnika, a posjed i stvarno vlasništvo Sabijić (Omer) Alija sa dijelom 1/3, Sabljić (Omer) Hadže sa dijelom 1/3, Ćupina (Ševko) Samira sa dijelom 1/9, Ćupina (Ševko) Nermina sa dijelom 1/9 i Ćupina (Ševko) Hasan sa dijelom 1/9;
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Odjel za finansije i nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-31-1221/2017
14. prosinca/decembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.