Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-585-9/16 od 29.08.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 03/12-31-3268/12-345 od 16.06.2017. godine, i to na parceli:
- k.č. n. p. br. 1738/4 zv. "Sad", u naravi njiva VI klase površine 412 m2, upisana u posjedovni list 1023 k.o. D. Gračanica na ime Sivac (Šabana) Enver sa dijelom
1/1, kojoj po starom premjeru odgovara parcela k.č. , s.p. br. 261/13 istog naziva, kulture i klase, u površini od 412 m2, upisana u zk. uiožak 219 k.o. Gračanica kao zemljišnoknjižno i stvarno vlasništvo Sivac (Šabana) Enver iz Zenice sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-840/2017
14. decembra/prosinca 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.