Na osnovu člana 71. stav (5) Zakona c zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

 

I

 

MAJA OSTOJIĆ, razrješava se dužnosti člana Nadzornog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, na lični zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1676/2017
14. decembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.