Na osnovu čl. 3., 25. i 26. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/09), čl. 69. i 70. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14), Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH, br. 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine i tačke VI Odluke o godišnjem popisu i osnivanju Komisija za popis broj 09-02-46/2017 od 12.12.2017. godine, sekretar Vlade donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
KOMISIJA ZA PROVEDBU REDOVNOG GODIŠNJEG
POPISA U 2017. GODINI

 

I

 

U Centralnu komisiju za popis stalnih sredstava i obaveza i potraživanja imenuju se:
1.     Dijana Smailagić, predsjednik
2.     Mensura Hasifić, član
3.     Andrea Merkez, član
Zadatak Komisije iz tačke I ovog Rješenja je da koordinira rad popisnih komisija, daje istim uputstva, te da nakon izvršenog popisa sačini kompletan izvještaj sastavljen od svih popisnih komisija.
Komisija iz tačke I ovog Rješenja podnijet će Izvještaj o obavljenom redovnom popisu sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine do 15.01.2018. godine.

 

II

 

U Komisiju za popis stalnih sredstava, zaliha materijala i sitnog inventara imenuju se:
1.     Boris Katalinić, predsjednik
2.     Vedrana Osmović, član
3.     Maksida Ibrahimović, član

 

III

 

U Komisiju za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza imenuju se:
1.     Danica Vrdoljak - Radonja, predsjednik
2.     Ahmet Abdagić, član
3.     Đeneta Mekić, član

 

IV

 

Zadužuju se Komisije iz tačke II i III ovog rješenja da svoje Izvještaje o popisu dostave Centralnoj komisiji za popis do 10.01.2018. godine.
Komisija iz tačke III ovog rješenja se zadužuje da za sve neizmirene obaveze dospjele nakon 10.01.2018. godine, naknadno sačini popis i dostavi dopunski izvještaj Centralnoj komisiji za popis do 31.01.2018. godine.

 

V

 

Predsjednicima i članovima za rad u imenovanim Komisijama isplatit će se naknada u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17) i cl. 8. i 9. stav 5. Uredbe o načinu Osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

VI

 

Ovo rješenje dostavlja se predsjednicima i članovima Komisija.

 

VII

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 09-02-46-1/2017
12. decembra/prosinca 2017. godine
Sarajevo

Sekretar Vlade
Mr. sc. Edita Kalajdžić