Na temelju članka 105. stavak (5) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH". br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 07.12.2017. godine i 132. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA RAVNATELJA
ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

I

 

NEDŽAD REDŽEP, razrješava se dužnosti zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sa danom 18.12.2017, godine, na osobni zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na danom donošenja i objavit će u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1653/2017
14. prosinca 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.