Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 105. stavak (5) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 07.12.2017.. godine i 132. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU RAVNATELJICE
ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

VLATKA MARTINOVIĆ, privremeno se imenuje za ravnateljicu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, počev od 08.12.2017. godine.

 

II

 

Ravnateljica iz točke I ovog rješenja imenuje se na razdoblje do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka za konačno imenovanje sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1651/2017
14. prosinca 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.