Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 105. stav (5) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 07.12.2017. godine i 132. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORICE
ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

VLATKA MARTINOVIĆ, privremeno se imenuje za direktoricu Zavoda   zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, počev od 08.12.2017. godine.

 

II

 

Direktorica iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka za konačno imenovanje saglasno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1651/2017
14. decembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić s. r.