Na temelju članka 105. stavak (5) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 07.12.2017. godine i 132. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E
 
O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE ZAVODA
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE

 

I

 

NOVKA AGIĆ, razrješava se dužnosti ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sa danom 07.12.2017. godine, obzirom da je u prosincu mjesecu 2014. godine ispunila uvjete za odlazak u mirovinu.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1650/2017
14. prosinca 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.