Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 07.12.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA DVA KANDIDATA ZA ČLANOVE
UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA
SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora za Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Sanela Adžović, predsjednik
2.     Mirjana Vučić, član
3.     Jasmin Gačević, član
4.     dr. sci. Stipo Buljan, član
5.     Tarik Begić, član
Administrativno - tehničke poslove za Komisiju obavljat će Alma Krlićbegović.

 

II

 

Predsjedniku i članovima Komisije i administrativno -tehničkom licu pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14,97/14 i 58/17).

 

III

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da utvrdi tekst javnog konkursa, te da odmah po zatvaranju javnog konkursa razmotri sve prijave podnesene na javni konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

IV

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora za Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 47/17) i Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora za Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 47/17).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1622/2017
07. decembra/prosinca 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.