Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine 'Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 129. sjednici, održanoj 20.11.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU TIMA ZA PREGOVORE O KREDITU
IZVOZNO-UVOZNE BANKE KINE UZ GARANCIJU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
FINANCIRANJE PROJEKTA IZGRADNJE BLOKA 7-450
MW TE TUZLA

 

I

 

Imenuje se Tim za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije Bosne i Hercegovine za financiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla (u daljem tekstu: Projekt) u sastavu:
1.     Gordan Čahtarević, Ured Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član;
2.     Samir Bakić, Federalno ministarstvo financija -Federalno ministarstvo finansija, član;
3.     Elmana Kolasović, Federalno ministarstvo financija -Federalno ministarstvo finansija, član;
4.    Amira Pintul, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član;
5.    Tarik Begić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član;
6.     Senad Salkić, Javno poduzeće "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, član;
7.     Muhamed Ražanica, Javno poduzeće "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, član;
8.     Edib Bašić, Javno poduzeće "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, član;

 

II

 

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Tima za pregovore obavljat će Javno poduzeće "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo.

 

III

 

Osnovni zadaci Tima za pregovore iz točke I ovog rješenja su usuglašavanje Sporazuma o kreditnoj liniji između JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Kine i drugih financijskih dokumenata koji iz njega proizilaze.

 

IV

 

Nakon završenih pregovora Tim za pregovore dužan je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostaviti Izvješće o pregovorima i konačan tekst usuglašenog Sporazuma o kreditnoj liniji između JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Kine i drugih financijskih dokumenata koji iz njega proizilaze.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1528/2017
20. studenoga 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.