Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 128. sjednici, održanoj 15.11.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OSNIVANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
PRIPREMANJE PRIJEDLOGA DRUGOSTEPENIH
RJEŠENJA KOJA DONOSI VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U SKLADU SA ČLANOM 17.
STAV (4) ZAKONA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE
DRŽAVNOG KAPITALA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
I BANKAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Osniva se Stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zaključkom V broj: 1147/7017 od 31.08.2017. godine, u sljedećem sastavu:
1.     Dijana Bukovac, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo trgovine, predsjednik
2.     Mirsada Mujanović, dipl.pravnik, Federalno ministarstvo pravde, član
3.     Sead Brajlović, dipl. ecc. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član

 

II

 

Zadatak Stručnog radnog tijela iz tačke I ovog rješenja je pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 3 7. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12).

 

III

 

Članovima Stručnog radnog tijela pripada naknada za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o osnivanju stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/16).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1510/2017
15. novembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.