Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 138. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici održanoj 15.11.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Pregovarački tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
1.     Fadil Novalić, predsjednik
2.     Jelka Miličević, član
3.     Vesko Drljača, član
4.     Mato Jozić, član
5.     Nermin Džindić, član
6.     Denis Lasić, član
7.     Hasan Ganibegović, član
8.     Zlatko Hurtić,  član i  koordinator za pripremu i vođenje pregovora na tehničkom nivou.

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je da, na inicijativu reprezentativnih sindikata pregovara o kolektivnim ugovorima za čije zaključivanje je nadležna Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom o radu, preporukama za vođenje pregovaračkog procesa i pregovaračkom pozicijom utvrđenom od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i važi do 31.12.2018. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1495/2017
15. novembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.