Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Ceste Federacije BiH do.o. Sarajevo, broj 01-02.5-8484-1/16 od 06.12.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici, održanoj 10.11.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne.poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj UP/I-07-33-188/74-13 od 09.09.2014. godine i to na parceli:
- k.č. br. 1/67 zv. "Na Obovini", u naravi pašnjak površine 205 m2, nastala cijepanjem parcele označene kao k.č. br. 1/48 u površini od 13.390 m2, upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 1632 i posjedovni list 153/02 k.o. Gradac I kao posjed Boško (Petra) Vuletić sa dijelom 1/1, a stvarno vlasništvo: Božo (pok. Stojana) Vuletić sa dijelom 5/12, Pero (pok. Stojana) Vuletić sa dijelom 5/12, Dušanka (ud. Vide) Vuletić sa dijelom 1/18, Božena (pok. Vide) Vuletić-Grilli sa dijelom 1/18 i Barbara (pok. Vide) Morović sa dijelom 1/18.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1151/2016
10. studenoga/novembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.