Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, broj 01-02.5-8484-1/16 od 06.12.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem, ispravljenim zaključkom Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici, održanoj ,10.11,2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj UP/1-07-33-18S/73-13 od 02.09.2014. godine, ispravljenim zaključkom o ispravci greške, broj: Upl-07-33-188/73/1-13 od 27.04.2015. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 987/8 zv. "Doline", u naravi njiva površine 953 m2, nastala cijepanjem parcele označene kao k.č. br. 987/7 u površini od 7.930 m2, upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 626 i posjedovni list 5/02 k.o. Gradac I kao posjed Antun (Vlahe) Begušić sa dijelom 1/1, a stvarno vlasništvo: Ivan (Jozo) Bjelopera u površini od 60,83 m2, Nikola (Jozo) Bjelopera u površini od 60,83 m2, Antun (Jozo) Bjelopera u površini od 60,83 m2, Matan (Branko) Begušić u površini od 50,69 m2, Ante (Branko) Begušić u površini od 50,69 m2, Mladen (Branko) Begušić u površini od 50,69 m2, Mara (Branko) Begušić u površini od 30,43 m2, Mijo (Stanka) Begušić u površini od 73,50 m2, Boško (Stanka) Begušić u površini od 73,50 m2, Ljuba (Stanka) Lubura r. Begušić u površini od 183,75 m, Božo (Vlade) Begušić u površini od 42,87 m2, Stanislav (Vlade) Begušić u površini od 42,87 m2, Milan (Vlade) Begušić u površini od 42,87 m2, Mira (Vlade) Raguž r, Begušić u površini od 42,87 m3, Željka (Vlade) Begušić u površini od 42,87 m2 i Anka Begušić r. Sentić u površini od 42,90 m2.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum osigurat će sve dokaze koji su pohrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

Broj 03-31-1151/2016
10. studenoga/novembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.