Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a sukladno članku 16. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici, održanoj 10.11.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
KOORDINACIJSKOG TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

 

1.     U Rješenju o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/15) u točki 1. podtačka e) riječi: "Nihad Hadžić, federalni inspektor za planske poslove, mjere zaštite i spašavanja i strukturu civilne zaštite - iz Federalne uprave civilne zaštite" zamjenjuje se riječima "Murat Baručija, rukovodilac Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava (UES) -pomoćnik direktora iz Federalne uprave civilne zaštite".
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1452/2017
10. studenoga 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.