Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 13. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 27.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG NADZORNOG
ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
ZDRAVSTVENOG STANJA

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja imenovani Rješenjem o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/16) i Rješenjem o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", brpj 76/16), zbog isteka mandata i to:

1.     Adnan Efendić, predsjednik
2.     Darislav Paponja, član i
3.     Asja Gojačić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 97/2017
27. januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.