Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici održanoj 10.11.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNOG I
INTERSEKTORSKOG KOORDINACIONOG TIJELA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
PRAĆENJE, USMJERAVANJE I IZVJEŠTAVANJE O
REALIZACIJI AKTIVNOSTI STRATEGIJE ZA
UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S
INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE (2016-2021)

 

I

 

Imenuje se interresorno i intersektorsko Koordinacione tijela kao stalno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021), (u daljem tekstu: Koordinacione tijelo Vlade FBiH), u sastavu:
1.     Esma Palić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
2.     Marina Bera, Federalno ministarstvo zdravstva
3.     Nadija Bandić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
4.     Ajša Softić, Federalno ministarstvo pravde
5.     Dženana Prcanović, Federalno ministarstvo kulture i sporta
6.     Đenana Muzur-Karić, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata
7.     Nervin Dačić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja
8.     Željko Matoc, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
9.     Sabina Čano, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
10.   Renata Glavinić, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
11.   Hajrudin Alić, Federalni zavod za statistiku
12.   Azra Bipa, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine
13.   Elvira Bešlija, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine
14.   Ekrem Julardžija, Savez ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine
15.   Zoran Zovko, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini - HVIDR-a,
16.   Fikret Zuko, Koordinacioni odbor koalicija osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine
17.   Suvad Zahirović, Koordinacioni odbor koalicija osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Koordinacionog tijela Vlade FBiH je da prikuplja podatke o realizaciji planiranih aktivnosti, priprema i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine podnosi godišnji i završni izvještaj, daje prijedloge rješenja za probleme koji se pojave u procesu implementacije Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021), (u daljem tekstu: Strategija), u okviru raspoloživih mogućnosti pokreće aktivnosti koje će unaprijediti implementaciju Strategije, po procijenjenoj potrebi predlaže reviziju Strategije.

 

III

 

Troškove rada Koordinacionog tijela Vlade FBiH snosit će odgovorne institucije i organizacije, svaka za svoga predstavnika.

 

IV

 

Administrativno - tehničku podršku u radu Koordinacionog tijela Vlade FBiH pružat će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1451/2017
10. novembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.