Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 164. stav (3) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici, održanoj 10.11.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU
ČLANOVA SAVJETODAVNOG VIJEĆA VODNOG
PODRUČJA RIJEKE SAVE

 

I

 

U Rješenju o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/17) u članu 1. stav (1):
- tačka 15. mijenja se i glasi: "15. AID BERBIĆ - član, JKPVIK Tuzla",
- tačka 16. mijenja se i glasi: "16. EMIR PAŠALIĆ - član, JP VIK Zenica",
- tačka 22. mijenja se i glasi: "22. IRVINA NUMIĆ - član, JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo".
U ostalom dijelu Rješenje ostaje neizmijenjeno.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1450/2017
10. novembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.