Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici, održanoj 10.11.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA PROJEKTA "ENERGETSKA EFIKASNOST U
BOSNI I HERCEGOVINI" ZA FEDERACIJU BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 97/13 i 90/14) u tački I riječi: "1. Adnan Efendić" zamjenjuju se riječima: "1. Danijel Čapelj".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1449/2017
10. novembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.