Na temelju članka 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 25. Zakona o utemeljenju Neovisnog operatera sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 125. sjednici, održanoj 31.10.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA
UPRAVNOG ODBORA NEOVISNOG OPERATERA
SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Mario Dragičević, predlaže se za imenovanje za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, na mandamo razdoblje od pet godina.

 

II

 

Prijedlog za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine iz točke I ovog rješenja, glasanjem prihvata ili odbija Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1415/2017
31. listopada 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.