Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 24.10.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Pregovarački tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora sa "Savezom udruženja umirovljenika/penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine" i "Savezom županijskih udruga umirovljenika/penzionera Federacije Bosne i Hercegovine", imenuju se:
1.     Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercego­vine,
2.     Vesko Drljača, dopremijer Federacije Bosne i Herceg­ovine i federalni ministar rada i socijalne politike,
3.     Jelka Milićević, dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar financija i
4.     Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima je da, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, obavi pregovore sa "Savezom udruženja umirovljenika/penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine" i "Savezom županijskih udruga umirovljenika/penzionera Federacije Bosne i Hercegovine" povodom protesta najavljenih za 25.10.2017. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1401/2017.
24. listopada 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.