Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a vezano za Cilj 1. Akcionog plana za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava po Presudi Europskog suda za ljudska prava Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, usvojenog Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 412/2017 od 23.03.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 19.10.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE RELEVANTNIH
ZAKONA S CILJEM USKLAĐIVANJA DOMAĆEG
ZAKONODAVSTVA I PRAKSE S MEĐUNARODNIM
STANDARDIMA POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA
OSOBA SA DUŠEVNIM POREMEĆAJIMA

 

I

 

U Radnu skupinu za izradu prijedloga izmjene i dopune relevantnih zakona s ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse s međunarodnim standardima poštivanja ljudskih prava osoba sa duševnim poremećajima imenuju se:
1.     Miroslav Jurešić, ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, predsjednik,
2.     Anja Andrić Alibegović, ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, član,
3.     Emina Zuko, ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, član,
4.     prim. dr. Marina Bera, ispred Federalnog ministarstva zdravstva, član,
5.     Adisa Mehić, ispred Federalnog ministarstva zdravstva, član,
6.     Mersiha Udovčić, ispred Federalnog  ministarstva pravde, član,
7.     Ervin Mujkić, ispred Komisije za zaštitu prava osoba sa duševnim smetnjama, član,
8.     Halima Hadžikapetanović, ispred Centra za mentalno zdravlje u zajednici u Domu zdravlja Zenica, član,
9.     dr. Muhamed Ahmić, sudski vještak iz područja neuropsihijatri]e, član,
10.    Esma Jusić, predstavnik pravosuđa, član,
11.    Fatima Čalkić, ispred JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, član i
12.   Lejla Mujkić, tehnički tajnik.

 

II

 

Zadatak Radne skupine je da u skladu s Ciljem l. Aktivnost 1) Akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava po Presudi Europskog suda za ljudska prava Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 3427/13 od 03. studenog 2015. godine, pripremi izmjene i dopune Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom u smislu osiguranja zakonitog smještaja osoba sa duševnim poremećajima u ustanove, odnosno sudskog odlučivanja o ovom smještaju.

 

III

 

O toku realizacije izvršenja zadatka iz točke II ovog rješenja Radna skupina je dužna dostavljati redoviti mjesečni izvještaj federalnom ministru rada i socijalne politike, a po okončanju istog konačan izvještaj dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

 

IV

 

Rok za izvršenje zadatka iz točke II ovog rješenja je (6) šest mjeseci od dana donošenja rješenja.

 

V

 

Predsjedniku, članovima i tehničkom tajniku Radne skupine pripada pravo na naknadu za rad sukladno članku 10. stavak (1) točka 3) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), a o čemu će se donijeti posebno rješenje.

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1395/2017
19. listopada 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.