Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a vezano za Cilj 1. Akciortog plana za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prsva po Presudi Evropskog suda za ljudska prava Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, usvojenog Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 412/2017 od 23.03.2017. godine, Vhda Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 19.10.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE RELEVANTNIH
ZAKONA S CILJEM USKLAĐIVANJA DOMAĆEG
ZAKONODAVSTVA I PRAKSE S MEĐUNARODNIM
STANDARDIMA POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA LICA
SA MENTALNIM POREMEĆAJIMA

 

I

 

U Radnu grupu za izradu prijedloga izmjene i dopune relevantnih zakona s ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse s međunarodnim standardima poštivanja ljudskih prava lica sa mentalnim poremećajima imenuju se:
1.     Miroslav Jurešić, ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, predsjednik,
2.     Anja Andrić Alibegović, ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, član,
3.     Emina Zuko, ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, član,
4.     prim. dr. Marina Bera, ispred Federalnog ministarstva zdravstva, član,
5.     Adisa Mehić, ispred Federalnog ministarstva zdravstva, član,
6.     Mersiha Udovčić, ispred Federalnog ministarstva pravde, član,
7.     Ervin Mujkić, ispred Komisije za zaštitu prava osoba sa duševnim smetnjama, član,
8.     Kalima Hadžikapetanović, ispred Centra za mentalno zdravlje u zajednici u Domu zdravlja Zenica, član,
9.     dr.  Muhamed Ahmić, sudski vještak iz područja neuropsihijatrije, član,
10.   Esma Jusić, predstavnik pravosuđa, član,
11.   Fatima Čalkić, ispred JU  "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, član i
12.   Lejla Mujkić, tehnički sekretar

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da u skladu s Ciljem 1. Aktivnost 1) Akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava po Presudi Evropskog suda za ljudska prava Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 3427/13 od 03. novembra 2015. godine, pripremi izmjene i dopune Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, Zakona o vanpamičnom postupku i Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u smislu osiguranja zakonitog smještaja lica sa mentalnim poremećajima u ustanove, odnosno sudskog odlučivanja o ovom smještaju.

 

III

 

O toku realizacije izvršenja zadatka iz tačke II ovog rješenja Radna grupa je dužna dostavljati redovni mjesečni izvještaj federalnom ministru rada i socijalne politike, a po okončanju istog konačan izvještaj dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

 

IV
Rok za izvršenje zadatka iz tačke II ovog rješenja je (6) šest mjeseci od dana donošenja rješenja.

 

V

 

Predsjedniku, članovima i tehničkom sekretaru Radne grupe pripada pravo na naknadu za rad u skladu s članom 10. stav (1) tačka 3) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), a o čemu će se donijeti posebno rješenje.

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1395/2017
19. oktobra 2017. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.