Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici održanoj 19.10.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O VISINI I
NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA
POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE CIJENA

 

I

 

Rješenje o visini i načinu isplate naknade za rad članova Povjerenstva za praćenje cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/10 i 97/15) prestaje da važi.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1375/2017
19. listopada 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.