Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), čl. 26. i 27. Zakona o energetskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 122. sjednici, održanoj 10.10.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
IZRADU UREDBE O ENERGETSKIM PREGLEDIMA I
ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU I UREDBE O
USLOVIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

 

I

 

Imenuje se Interresorna radna grupa za izradu podzakonskih akata koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine iz Zakona o energetskoj efikasnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17):
Uredbe o energetskim pregledima i energetskom certificiranju, član 26. Zakona i Uredbe o uslovirna za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certficiranje, član 27. Zakona, u sastavu:
1.     Zdenko Antunović, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, predsjednik
2.     Amira Pintul, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, član
3.     Jasmina Katica, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član
4.     Josip Nikolić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član
5.     Aida Jelinić, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, član.

 

II

 

Zadužuju se članovi Interresorae radne grupe da, u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine, pravilima struke i obavezujućim evropskim direktivama koje definiraju predmetnu oblast, izrade tekst uredbi iz člana I ovog rješenja.

 

III

 

Predsjedniku i članovima Interresorne radne grupe pripada naknada, u skladu sa članom 9. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
Naknade iz stava 1. ovog člana isplaćuju organi državne službe iz koje je član imenovan.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1337/2017
10. oktobra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.