Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 27.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA JP "FILMSKI CENTAR
SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora JP "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, u sastavu:

1.     Amra Đendušić, predsjednik,
2.     Mirjana Vučić, član,
3.     Saida Kastrat, član
4.     Danijela Marija Boraš, član i
5.     Munevera Bečirović, član.
Administrativno - tehničke poslove obavaljat će Bjanka Alajbegović.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja ponovnog javnog oglasa, u roku od 30 dana, izvrši pregled prijava prispjelih najavni oglas, utvrdi njihovu formalno­pravnu ispravnost, sačini listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i listu s užim izborom najboljih kandidata i obavi intervju sa tim kandidatima, te Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi rang listu sa najboljim kandidatima na dalje postupanje.

 

III

 

Predsjedniku i članovima Komisije i administrativno -tehničkom licu pripada pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 94/2017
27.januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.