Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi'sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-137-14/17 od 12.09.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici održanoj 28.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

3.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj 06-33-5469/16-25-2 od 06.02.2017. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 773 zv. "Kosa", u naravi pašnjak V klase površine 729 m2 i pašnjak III klase površine 320 m2, upisana u posjedovni list 98 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Donko (Osrnana) Imšir iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 456/19 zv. "Kosa", u naravi pašnjak površine 1.049 m", upisana u zk. uložak 727 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Obradović (ud. Muje) Zejna sa dijelom 1/16, Đonko Imšir sa dijelom 5/16 i dr.
- k.č. br. 774/2 zv. "Kosa", u naravi njiva III klase površine 1.858 m2, upisana u posjedovni list 98 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Đonko (Osmana) Imšir iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 456/13 zv. "Kosa", u naravi njiva površine 1.858 m2, upisana u zk. uložak 727 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Obradović (ud. Muje) Zejna sa dijelom 1/16, Đonko Imšir sa dijelom 5/16 i dr., a obje parcele stvarno vlasništvo Đonko (Osmana) Imšir iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geo­detskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-984/2017
28. rujna/septembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.