Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općine Kiseljak, putem Općinskog javnog pravobraniteljstva/pravobranilaštva Općine Kiseljak, broj UP 01/17-1 od 31.05.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno izvlaštene rješe­njem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 121. sjednici, održanoj 28.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama, koje su nepotpuno izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-62/17 B od 27.03.2017. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1195/1 zv. "Merušnica", ukupne površine 901 m2, upisana u zk. uložak 1741 k.o. SP Podastinje kao posjed Mišanović (Augustina) Ljerka sa dijelom 1/1, a zemljišnoknjižne suvlasništvo Salihagić (ud. Muhameda) Diba sa dijelom   1/12, Baban (Ilije) Marko sa dijelom 1/24, Mišanović (Augustina) Ljerka
sa dijelom 2/72, Buligović (Pavla) Dubravka sa dijelom 2/72, Stojčić (Ive) Mladen sa dijelom 1/24, Vidović (Andrije) Luka sa dijelom 1/24, Marković
(Milosava) Zoran sa dijelom 1/24, Pecirep (Pere) Mladen sa dijelom 1/9, Bošnjak (Drage) Saša sa dijelom 1/24, Beus (Ivana) Antonijo sa dijelom 8/144,
Lučić (Nike) Ivo sa dijelom 1/12, Stanić (Mate) Ilija sa dijelom 1/6, Lukić (Ilije) Mijo sa dijelom 1/18, Dadić (Janjka) Ljubo sa dijelom 1/36 i Tomičić (Milke) Vesna sa dijelom 8/144, na dijelu koje parcele je u površini od 117,10 m2, odnosno u duljini od 58,55 m i širini od 2,00 m, sukladno Elaboratu nepotpunog
izvlaštenja, ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe Općine Kiseljak, u svrhu izgradnje javnog kanalizacijskog sustava u Kiseljaku.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-681/2017
28. rujna/septembra 2017. godine.
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić. v. r.